گزارش آمار تعداد اعضای کتابخانه امام علی (علیه السلام) از آغاز تا کنون

گزارش آمار تعداد اعضای کتابخانه امام علی (علیه السلام) از آغاز تا کنون

سال دیپلم   فوق دیپلم حقوق کارشناسی (غیر مهندسی) کارشناسی (فنی و مهندسی) کارشناسی ارشد دکتری پزشکی مجموع
1384 27 5 0 84 37 10 0 17 180
1385 53 9 0 165 73 22 0 30 352
1386 31 7 34 69 33 21 0 20 215
1387 95 20 13 208 99 64 0 60 559
1388 49 20 38 187 140 79 0 90 603
1389 66 11 57 236 231 82 0 103 786
1390 65 15 80 150 280 115 0 95 800
1391 12 25 50 134 69 87 4 69 450
JoomShaper