قافله عشق در سفر تاریخ

فرمایشات حضرت آیت الله هاشمی تبریزی حفظه الله تعالی، پیرامون محرم الحرام

از عاشورای سال 16 هجری تا به امروز 6936 ، سالها می گذرد و بیش از یک هزاره از تلألو و جلوه عاشورا نه تنها نکاسته است برعکس هر ماه و سالی که میگذرد،عاشورا قلمرو گسترده تر و عمقی بیشتر پیدا میکند انگار آفتاب آینهدار عاشوراست. طلیعه اش صبح، تابشتندش در نیمروز و نیز غروب خونی اش یادآور عاشور است.

JoomShaper